Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Etyka

GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI
 • [102-16] Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

  Przejdź do listy GRI
 • [102-17] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2 i 103-3] Kluczowy Aspekt raportowania: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi Kluczowy Aspekt raportowania: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku. Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku.

  Przejdź do listy GRI

W każdej dziedzinie naszej działalności zachowujemy się etycznie, nie tolerujemy nawyków innych niż jednoznaczne pod tym względem. Etyka należy do naszych wartości korporacyjnych. W myśl niej działamy z poszanowaniem prawa i regulacji wewnętrznych, a nasze postępowanie jest przejrzyste.

GRI:
 • [102-16] Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

  Przejdź do listy GRI

Wartości

Przywiązujemy dużą wagę do utrzymania wysokich standardów etycznych w relacjach z akcjonariuszami, klientami i pracownikami. Uczciwość, rzetelność i szczerość to podstawowe normy zachowań, na których organizacja opiera się w codziennej działalności.

Obowiązujący w Grupie „Generalny kodeks postępowania” wyznacza standardy działania oraz promuje postawy zgodne z naszymi wartościami. Kodeks stanowi zbiór wytycznych dla wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

Fundamenty naszego kodeksu:

 • Równe szanse dla wszystkich.
 • Szacunek dla innych.
 • Równowaga między życiem osobistym i zawodowym.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna.
 • Prawa zbiorowe pracowników.

Postawy promowane wśród pracowników:

 • Przestrzeganie prawa, regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, zasad etyki i odpowiedzialności społecznej.
 • Zakaz konkurencji.
 • Odpowiedzialność (profesjonalizm).
 • Zaangażowanie (działanie w dobrze pojętym interesie banku).
GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI

Ryzyka

Zidentyfikowaliśmy następujące ryzyka w obszarze zarządzania etyką oraz wartościami naszego banku:

Ryzyko wizerunkowe związane z upublicznianiem zachowań świadczących o naruszeniu standardów etycznych oraz ewentualnymi sprawami sądowymi w tym zakresie,

Ryzyko pogorszenia relacji społecznych, klimatu i współpracy w organizacji, co przyczynia się do zmniejszenia efektywności pracy i gorszej realizacji wyznaczonych celów,

Ryzyko finansowe związane z wypłatą odszkodowań dla ofiar nieetycznych zachowań.

Aby do powyższych sytuacji nie dopuścić działamy prewencyjnie, promując standardy etyczne wśród pracowników, a gdy dojdzie do zgłoszenia niepokojących zjawisk, podejmujemy szybką interwencję.

Regulacje

Naszą aktywność reguluje szereg wytycznych krajowych oraz unijnych, które zapewniają bezpieczeństwo powierzonych środków i stabilność systemu bankowego. W banku funkcjonuje sprawna infrastruktura etyczna, której fundamentem jest wspomniany „Generalny kodeks postępowania”. Zawiera on standardy etyczne stosowane w całej Grupie oraz zapisy dotyczące konkretnych sytuacji.

Uzupełnieniem zapisów kodeksu są dodatkowe regulacje dotyczące poszczególnych obszarów działania, w tym:

 • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,
 • „Ogólna polityka konfliktu interesów”,
 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”,
 • „Polityka ochrony danych osobowych”,
 • „Program antykorupcyjny”,
 • Model Corporate Defense (model zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej za przestępstwa pracowników).
 • ,,Polityka zapewnienia zgodności w Santander Bank Polska” – wprowadzona w 2017 roku. Jej celem jest przedstawienie ogólnych zasad zapewnienia zgodności, w tym podziału zadań pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w ten proces.
 • Również w 2017 r. wprowadziliśmy w banku Politykę zarządzania ryzykiem reputacji. Opisane są w niej zasady zarządzania i kontroli nad ryzykiem, określone kluczowe elementy, zasady i procesy, przypisane role oraz odpowiedzialności, a także zdefiniowany nadzór wewnętrzny.
GRI:
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku

  Przejdź do listy GRI

Kampanie wzmacniające świadomość etycznych standardów

W 2017 roku, za pośrednictwem firmowego Intranetu, przeprowadziliśmy szeroką akcję komunikacyjną skierowaną do wszystkich pracowników. Przypomnieliśmy w niej o wartościach etycznych i o kanałach komunikacyjnych służących do zgłaszania naruszeń etycznych i innych niepokojących zdarzeń. W komunikacji wykorzystaliśmy banery, filmiki i memy edukacyjne.

Naszym stałym celem jest utrwalanie wśród pracowników etycznych standardów oraz dalszy rozwój kultury etycznego i odpowiedzialnego działania wszystkich osób zatrudnionych w banku zgodnie z wartościami korporacyjnymi: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie.

GRI:
 • [102-17 ] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy GRI

Zgłaszanie nieprawidłowości

Nieustannie doskonalimy i konsekwentnie realizujemy politykę otwartego dialogu z pracownikami, która nie tylko umożliwia zgłaszanie naruszeń ,,Generalnego kodeksu postępowania”, ale również zachęca pracowników do dzielenia się spostrzeżeniami i wątpliwościami.

Specjalne kanały komunikacyjne, za pomocą których pracownicy mogą zgłaszać wszelkie niepokojące sprawy:

e-mailem na dedykowany specjalnie adres

dwie linie telefonu zaufania: dedykowana kwestiom etycznym, a druga przeznaczona do zgłaszania sprawa związanych z relacjami pracowniczymi.

Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń również anonimowo. Wszystkim zgłaszającym bank gwarantuje zachowanie poufności oraz zakaz stosowania wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym.

Formy zgłaszania naruszeń standardów etycznych oraz wszelkich nieprawidłowości spisaliśmy w Polityce „Szacunek i godność”[1]. W dokumencie określone są zasady i tryb postępowania po zgłoszeniu przez pracownika niepokojących go zdarzeń dotyczących naruszeń prawa, obowiązujących w banku procedur i standardów lub relacji pracowniczych.

[1] Polityka ,,Szacunek i godność” jest uzupełnieniem „Polityki Santander Bank Polska S.A. dotyczącej przestrzegania praw człowieka”. Dokument wspiera budowę różnorodnego środowiska pracy, w którym przestrzegane są zasady etyczne oraz szanowana jest godność osobista każdego z pracowników, zapobiegając negatywnym zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania (w tym molestowania seksualnego). Dokument opisuje zasady postępowania w banku, w sytuacji gdy dojdzie do takich zjawisk. Polityka określa również odpowiedzialność kadry menedżerskiej i każdego pracownika za jej wdrażanie.

Zgłoszenia w 2017 roku

GRI:
 • [Wskaźnik własny 16] Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania

  Przejdź do listy GRI
 • [102-17] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy GRI

Na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania w 2017 roku wpłynęło 109 zgłoszeń, w tym 25 z nich były zgłoszeniami pracowników, w których zwracali się o udzielenie im porad z zakresu etyki biznesu. Zgłoszenia dotyczyły m.in. podejmowania dodatkowego zatrudnienia, naruszenia godności pracowników, zasad bezpiecznego tworzenia dokumentów, kontroli czasu pracy, niewłaściwego odnoszenia się do pracownika, korzystania z kanałów do zgłaszania podejrzenia naruszenia godności pracownika, zachowania pracownika w przypadku podejrzenie stalkingu, zachowania pracownika w przypadku obsługi agresywnego klienta oraz wykorzystania materiałów bankowych do pracy naukowej. Ponadto Zespół Relacji Pracowniczych udzielił dodatkowo 54 konsultacji dotyczących m.in. sposobu rozwiązania umowy o pracę, postaw pracowniczych, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia.

109

zgłoszeń na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania w 2017 roku

Zero tolerancji dla korupcji

GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI

Dla instytucji finansowej jedną z istotniejszych kwestii jest przeciwdziałanie korupcji. W Santander Bank Polska tworzymy środowisko wolne od wszelkich elementów korupcjogennych i propagujemy wśród pracowników wiedzę dotyczącą przeciwdziałania korupcji.

Również w tym zakresie fundamentem wewnętrznych przepisów jest „Generalny kodeks postępowania”. Znajdują się w nim zapisy dotyczące konfliktu interesów obejmującego relacje z Grupą, transakcje bankowe, inwestowanie w spółki oraz relacje z dostawcami, klientami, a także kwestie podarunków, prowizji i innych korzyści finansowych. Ponadto w banku obowiązuje ,,Ogólna polityka dotycząca zarządzania konfliktami interesów” uzupełniająca zapisy kodeksu.

Naszą postawę uszczegółowiliśmy w dokumencie „Program antykorupcyjny”, który ustala zasady przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie zapisów polityki antykorupcyjnej jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

Na program antykorupcyjny składają się następujące elementy:

Mechanizmy kontrolne:

 • Rejestr podarunków i zaproszeń dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Działania podejmowane przez agentów, pośredników, doradców i partnerów.
 • Działalność w krajach wysokiego ryzyka.
 • Księgowe mechanizmy kontrolne.
 • Oferowanie podarunków czy zaproszeń pracownikom lub członkom kierownictwa banku.

Kanał do zgłaszania przypadków naruszeń

Szkolenia

Odpowiedzialność korporacyjnego obszaru compliance.


Notice: Undefined index: lang in /home/r2017/raport2017.santander.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/functions.php on line 96

Zapisy odwołujące się do programu antykorupcyjnego wprowadziliśmy m.in. do ,,Polityki zakupowej Banku”, ,,Procedury zarządzania dostawcami”, a także wprowadziliśmy obowiązkowe klauzule antykorupcyjne do umów zawieranych z dostawcami.

Kwestie przeciwdziałania korupcji zawiera również  „Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu)”.

W banku działa Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności składający się w większości z niezależnych członków Rady Nadzorczej. Poza zadaniami dotyczącymi m.in. oceny oraz przeglądu systemów księgowych, kontrolnych oraz zarządzania ryzykiem, komitet dokonuje przeglądu działań podejmowanych przez Zarząd pod kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, wymogami regulatorów rynku, kodeksami postępowania i etyką biznesu.

 • W 2017 r. nie zgłoszono żadnych przypadków wystąpienia korupcji w naszym banku.
 • Na bank nie nałożono także żadnych kar oraz sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.
GRI:
 • [205-2] Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym; Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym;

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku. Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku.

  Przejdź do listy GRI

Szkolenia dotyczące zagadnień etycznych

 • Udostępniliśmy pracownikom nowe szkolenia e-learningowe z zakresu: ,,Generalnego kodeksu postępowania”, przeciwdziałania korupcji oraz modelu zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej.

 • Kontynuowaliśmy program szkoleń e-learningowych obejmujący zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności (COMeT). Od wielu lat stanowi on stały element obowiązkowych szkoleń pracowniczych.

 • Zagadnienia etyczne i reputacyjne uwzględniliśmy w kampanii informacyjno-szkoleniowej RiskPro, która jest elementem wdrożonego w 2017 roku modelu zarządzania ryzykiem reputacji.

Udział pracowników, którzy zapoznali się polityką i procedurami antykorupcyjnymi w Santander Bank Polska

Liczba pracowników,
którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne

GRI:
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy GRI

Sektory podwyższonego ryzyka


Notice: Undefined index: lang in /home/r2017/raport2017.santander.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/functions.php on line 96

Notice: Undefined index: lang in /home/r2017/raport2017.santander.pl/public/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/functions.php on line 96

Wraz z wprowadzeniem polityki CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu, włączyliśmy zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym w obszar relacji z klientami działającymi w tzw. wrażliwych sektorach. Respektujemy w tym zakresie międzynarodowe dobre praktyki dotyczące pomocy społecznej i ochrony środowiska, zwłaszcza Zasady Równikowe (Equator PrinciplesMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansoweMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe).

Obejmują one m.in. następujące kwestie:

 • Ochronę różnorodności biologicznej i długoterminowe zarządzanie zasobami naturalnymi.
 • Prawa pracowników.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i emisjom toksycznych odpadów.
 • Zmiany klimatyczne.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności.
 • Nabywanie ziemi i dobrowolne przesiedlenia.
 • Prawa ludności tubylczej.
 • Dziedzictwo kulturowe.
 • Prawa człowieka.

Polityki sektorowe

Jesteśmy dumni, że jako jedna z pierwszych instytucji finansowych w Polsce wdrożyliśmy szczegółowe polityki sektorowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie finansowania przemysłu obronnego, energetycznego oraz branży towarów rolno-spożywczych (tzw. soft commodities). Polityki te definiują m.in. działalność zakazaną lub ograniczoną przez Grupę Santander w odniesieniu do poszczególnych sektorów. Za aktywność jednoznacznie zakazaną uznaje się np. produkcję, sprzedaż lub dystrybucję broni masowego rażenia lub wycinanie lasów oficjalnie sklasyfikowanych jako obszary o szczególnej wartości ekologicznej.

Życie publiczne

GRI:
 • [415-1] Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze

  Przejdź do listy GRI

Przyjęliśmy zasadę niefinansowania partii politycznych. Bank kierując się zasadami przejrzystości, uczciwości oraz neutralności politycznej, nie akceptuje żadnych działań ze strony pracowników i kierownictwa, które mogłyby je naruszyć lub skutkować ryzykiem reputacyjnym dla banku. Nie przekazujemy również darowizn na cele polityczne.

GRI:
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku

  Przejdź do listy GRI

Cele na 2018 rok w zakresie promowania etycznych postaw i zachowań w banku:

Wdrożenie obowiązkowego szkolenia e-learningowego dla pracowników, poszerzającego wiedzę o tym, jak reagować i przeciwdziałać takim zjawiskom jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie, a także gdzie szukać wsparcia w przypadku naruszenia standardów etycznych zgodnie z polityką ,,Szacunek i godność’’.

Systematyczne przekazy edukacyjne kierowane do pracowników, służące budowaniu odpowiedzialnych postaw i promowaniu kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Wdrożenie narzędzia do rejestrowania i zarządzania zgłoszeniami.

Cykliczne raporty zawierające analizę zgłoszeń i rekomendacje.